The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

TAGALOG

Bagong Pagsisiwalat sa Pamamagitan Ng Eukaristiya

Abba, Ama! Panalangin

 

Diyos Ama, ikaw ang aming Ama at ang Ama sa Langit ng lahat ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at malalim na pasasalamat, isinubsob namin ang aming sarili sa harap ng iyong mukha, upang ipagkatiwala at lubos na inilaan sa iyo ang amin sarili, aming buhay, aming gawain at aming pagmamahal. Nais namin araw-araw na malaman at mahalin ka ng higit at tumanggap ng maraming pagpapala mula sa iyong kabaitan at kabutihan para maibahagi namin sa iba.

Ipinapanalangin namin na bigyan mo kami ng malaking biyaya ito:  magkaroon ng lubos na pag-ibig para sa pinaka maawain na Puso ni Jesus, ang iyong minamahal na Anak, sa pakikiisa sa Banal na Espiritu, para sa amin magpakailanman purihin ang iyong walang hanggan awa.

Inang Maria, ang Minamahal na Anak ng Ama sa Langit at ang aming Maawaing Ina mangyaring ipanalangin mo kami. Amen.

 

 

“Abba, Ama!”

 

Ang titulo ng Diyos na “Abba” ay natagpuan sa isinangguni sa Bagong Tipan ng tatlong beses, sa mga sipi ng Marcos 14:36, Roma 8:16-17, at Galacia 4:6. Dalawang tao lamang ang nagbabanggit sa mga salitang ito sa mga talatang ito: sina Jesus at si Apostol Pablo.

 

Kantahin ang alleluia sa Panginoon

 

Bagaman ang lahat ng mga pangalan ng Diyos ay mahalaga sa maraming paraan, ang salitang “ Abba” ay isa sa mga pinakamahalagang pangalan sapagkat inilalarawan nito ang pagkamalapit sa Diyos at sangkatauhan. Ang salitang “Abba” ay aramaiko at nangangahulugan “ ama”. Ito ay isang karaniwan salita nagpapahayag ng pagkamalapit, matalik na ugnayan ng ama sa anak, katulad ng pagtitiwala ng anak sa ama.

 

 

Marcos 14:36

At sinabi niya, “ Abba, Ama, ang lahat ng mga bagay ay puwede sa iyo;  alisin mo sa akin ang tasa na ito; gayon pa man hindi ang akin kagustuhan, kundi kung ano ang iyong kagustuhan mo”

 

Roma 8:15-17 

Sapagkat hindi mo tinanggap ang espiritu ng pagka-alipin upang mahulog sa takot, ngunit natanggap mo ang diwa ng pagiging anak. Kapag sumisigaw tayo, “ Abba! Ama!” Ang Espiritu mismo ang magpapatotoo sa atin espiritu na tayo ay anak ng Diyos at kung mga anak, kung gayon mga tagapagmana, tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmana kasama ni Kristo, kung sakali tayo ay magdusa sa kanya upang tayo rin ay maluwalhati kasama niya.

 

Galacia 4:6

At dahil kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa aming mga puso, sumisigaw, “ Abba! Ama!”

 

Noong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga apostoles na manalangin, nagsimula siya sa salitang “ Ama Namin”. Maraming espiritwal na pagmamahal sa dalawang salita iyon. Ang banal at matuwid na Diyos, na lumikha at nagpapanatili ng lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa mundo- ang makapangyarihan, palaging kasalukuyan, at alam-lahat: Hindi lamang niya tayo pinapayagan ngunit hinihikayat tayong tawagin siya na “ Abba, Ama.” Ang kanyang pag-ibig ay sagana, kaya mahal niya tayo at nais niyang gantihan ang kanyang pagmamahal.

 

Ito ay tunay na isang pribilehiyo para sa atin. Tunay na ang biyaya na mamahalin tayo ng Diyos hanggang sa punto na nais niyang lumapit sa atin sa pisikal kaysa sa hindi nakikitang paraan, ngunit hindi pa ito oras para mangyari iyon. Sinakripisyo ni Jesus ang Katawan sa Kalbayo upang mailigtas tayo.  Siya ay dumating at umalis upang ang Banal na Espiritu ay manirahan sa atin upang ibuhos ang napakaraming mga biyaya sa atin at maagap namin isigaw ng “ Abba! Ama!”

 

Abba, Ama! Mangyaring protektahan at maliwanagan ang amin karaniwan ama sa mundo, si Papa Francis, upang siya ay mamuno at muling pinasigla ang Simbahan ayon sa iyong kalooban.

 

 

Sino ang Ama ng Lahat ng Sangkatauhan?

 

“Ang biyaya ng Panginoon Jesukristo at pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat”( 2 Cor 13:14)

 

Karamihan sa mga Kristiyano ay walang malinaw at matibay na isip na mayroon silang Ama. Kapag nagbabasa ng” Diyos,”maraming tao ang nag-iisip na isang malakas, kagalang-galang at nakakakot na tao. Hindi nila ipinangahas na tawagin siyang na “Ama”. Mas kaunti ang Katoliko ang iniisip na Makapangyarihan tunay ay may lubos na mahal at tunay na puso ng Ama upang sila ay mabuhay kasama ang Ama sa maibiging ugnayan na iyon.

 

Karamihan sa mga panalangin sa Misa ay iniaalay sa Diyos Ama. At kahit na araw-araw ay nagdarasal tayo sa Diyos ng Ama Namin, madalas tayong walang tunay, mapagmahal at madamdaming ugnayan sa atin ama na nasa langit.

 

Sa panahong ito kung ang puso ng maraming tao ay sobrang lamig, tinawag tayo ng Diyos Ama sa langit upang buksan ang atin puso sa kanyang walang hanggang pag-big at malaman na siya mismo ang magpapatupad ng ating pinakamalalim na pangarap at pagalingin tayo  sa pamumuhay na takot at pag-aalinlangan.

 

“Tingnan kung ano ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama, na tayo ay  tatawagin na mga anak ng Diyos;  at ganoon din tayo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo kilala ng mundo ay dahil hindi siya kilala. Mga minamahal, tayo ay mga anak ng Diyos ngayon; hindi pa ito lumalabas kung ano ang ating magiging kahihinatnan, ngunit alam natin na kapag sila ay lilitaw ay magiging katulad natin siya, sapagkat makikita natin siya na katulad niya”( 1 Juan 3: 1-2).

 

Ang mga salita ni San Juan ay ginawang malinaw: Ang Diyos, ang Ama, na nagmamahal sa sangkatauhan sa isang espesyal na paraan, binago tayo sa kanyang pag-ampon sa mga anak sa pamamagitan ni Jesukristo.  Tinitingnan niya tayo, hindi dahil sa mga mata, kundi sa mapagmahal na mga mata ng isang Ama. Ang Ama ay walang hanggan na pagiging ama, na lumilipas sa lahat ng emosyon ng tao.

 

Sa mga mensahe mula sa Diyos Ama na ipinahayag sa pamamagitan ng mensahero na si Lucia Phan, isang Vietnamese- ameikano, ipinahayag ang kanyang pagnanais na makilala at mahalin natin siya.

 

Sa kasamaang palad, kakaunti sa mga anak ng Diyos Ama ang nakakaalam ng napakalaking pag-ibig na iyon. Maraming tao ang hindi nakakakilala sa Diyos bilang kanilang Ama. Ang mga maliliit na numero ay may ilang kahulugan ng Ama sa Langit, ngunit naghahanap siya ng higit pa sa kamalayan sa isang makatuwiran na antas- ang kanyang hangarin ay mahalin siya ng sangkatauhan ng buong puso.

 

Mangyaring bisitahin ang aming mga website: Eucharisticjesus.net at Eucharsiticjesus.faith upang ibabad ang iyong sarili sa matalik na relasyon na Ama-anak sa pagitan ng Diyos Ama at sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe na ibinigay sa huing panahon ng kasaysayan.

 

Inaasahan namin na magkaroon ka ng isang pagkakataon upang maranasan ang mga hangarin ng ama at hinahangad ang kanyang puso, na bukas na malawak  upang yakapin ka at  upang mapaunlad mo ang iyong tunay na pag-ibig sa Ama.

 

 

Panalangin sa Gabi sa Makapangyarihan Diyos Ama ng lahat ng Sangkatauhan.

 

Ang Diyos Ama, ang Ama ng lahat ng sangkatauhan, ako ay isang mahina at mapakumbabang tao. Noong nabubuhay ako sa pagnanasa at kasalanan pinili mo ako, ibinalik mo ako upang iligtas ako, at minamahal  mo ako sa iyong walang hanggan na pag-ibig.

Binigyan mo rin ako na pinakadakilang regalo- ang maging anak mo- at lahat ng sangkatauhan ay kapatid  ko na lalaki at babae sa iyong magaling na pamilya.

 

Ipinadala mo pa ang iyong minamahal na anak si Jesukristo, upang mamatay siya upang magdala ng mga kasalanan sa ngalan na sangkatauhan at walang anuman bagay na panatilihin mo ay hindi ibibigay sa amin.

 

Mangyaring pahintulutan akong mamuhay sa pasasalamat para sa iyo. Mangyaring gabayan at pagtibayin mo ako para sa akin na makasama sa landas na pinili mo para sa nalalabi kong buhay. Mangyaring buksan ang aking kaluluwa upang maunawaan ang pag-ibig na mayroon ka para sa akin. Mangyaring buksan ang akin puso upang pahalagahan ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Kung wala ang iyong proteksyon, madali akong magkasala at saktan ka. Mangyaring gabayan mo ako ayon sa iyong paraan. Ipinagkatiwala ko ang akin kaluluwa at katawan sa iyong mga kamay.

 

Manalangin tayo sa Pangalan ni Jesukristo, iyong anak at amin kapatid, ang Makapangyarihan at naghaharing Diyos,  sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu magpakailanman. Amen.

La Madre Santísima en el Establecimiento de la Sagrada Eucaristía

Abril del 2020

La Fe Católica se centra en Jesús, el Hijo de Dios hecho carne. Esa es la cosa más importante. La Madre María tiene un papel en el plan de salvación de la humanidad y de la Iglesia fundada por el Señor, especialmente en el trabajo de establecer el Santísimo Sacramento. Escuchemos las palabras de la Madre el Jueves Santo, 9 de Abril de 2020, el día que se conmemora el establecimiento de Jesús con este Santísimo Sacramento.

 

La Madre dijo:

[...] No me senté en la misma mesa con los santos apóstoles, con el Señor en la Última Cena, porque había un programa organizadocon señales a dejar al mundo, con el establecimiento de la Iglesia de una manera espiritualque Dios logró a través de los santos Apóstoles como se registra. Pero realmente siempre estuve al lado de Jesús. Yo reconocí todo lo que Jesús hizo, desde el momento en que le lavó los pies a los santos Apóstoles hasta el momento en que se sentó a la mesa para establecer el Santísimo Sacramento.

 

La Madre se unió a Jesús más profundamente:

Dentro de la ventana, cada segundo, cada minuto, Yo seguí observando y notando. En profunda oración, elevé a Dios el Padre. Sabía todas las cosas que Jesús haría en las próximas etapas. Esta es una oportunidad para Mi de decirtelo para que puedas entenderlo mejor. Porque una época tendrá muchos testimonios que aún no están registrados en la historia y también hay muchas historias que no son oficiales todavía.

 

Su papel es más importante cuando Ella contempla a su amado Hijo cada hora, cada minuto, en todas partes:

"[...] La Madre marcó la Eucaristía en Su Corazón antes de que el Señor entrara al Jardín de Getsemaní [...]"

 

La Madre continuó:

De hecho, lo que está registrado no tiene nada de malo, pero solo hay cosas adicionales. […] En esa última Cena, Jesús tuvo ciertas emociones, que según El dijo fueron asuntos que sucedieron cuando el Espíritu Santo se iluminó.

Eso no es importantelo importante fue que Dios vio que todos los Apóstoles todavía eran muy débiles. Los Apóstoles eran tímidos y simples. Ellos no entendían el mundo, porque cuando las personas realmente viven en sinceridad, no conocen la astucia, las cosas que las personas causanen el pensamiento, en la acción, a través de las acciones que ellos han hecho […]

Sino ang Lucia Phan?

 

Si Lucia Phan ay isang Amerikanong imigrante mula sa Vietnam. Pinamunuan niya ang buhay ng panalangin sa puso ng Ating Panginoon sa Pinagpalang Sakramento, Ang Banal na Sakripisyo ng Misa, at ang Pagsasagawa ng Anim na Kowtows - isang praktikal na panalangin batay sa pagkalubog ng katawan na naipahayag. Tinatanggap niya ang mga mensahe sa pamamagitan ng panloob na locomotibo, at nakakakuha ng mga larawan ng Eucharistic miracles, na nagtatampok ng cell phone. Nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos, Pinagpalang Ina, mga anghel at mga santo mula noong 2011. Ang bilang ng mga mensahe ay nasa pagitan at 4,000, at patuloy silang araw-araw.

Siya ay handa na upang patawarin ang pinaka matitigas na makasalanan sa Kanyang walang hangganang Banal na Awa - ngunit ang Era ng Banal na Katangian na ipinahayag sa St. Natapos na ni Faustina.

Kung gayon, si Chuan có Lucia ay 3 taon na ang nakalipas, kaya na ang lahat ng mga bagay na ito, na angkop, ay napaka-simple.

Kaliwa: Hunyo 25, 2020, isang miyembro ng grupong Corpus Christi na si Dr. Roger Parra, ay dumalaw kay Bishop David Konderla, Obispo ng Tulsa Diocese at East Oklahoma, USA. Matapos makinig sa ulat ng pagkalat ng mga grupo ng Panalangin ng Panginoon sa buong mundo, hinangaan niya siyang hinikayat ang kanyang diyosesis na magsagawa ng pagsamba sa Mapalad na Sakramento sa pamamagitan ng Panalangin ng Panginoon.

Banal na Espiritu:

... Alam namin na ang pagkakaroon ng Banal na Eukaristiya ay isang pribilehiyo para sa sangkatauhan. Kapag sinasamba natin ang Banal na Eukaristiya, may pagkakataon tayong maging kabilang sa Kaharian ...

Quote ang mensahe

"Dalhin ang Liwanag sa Sangkatauhan",

Enero 5, 2019

Jesus:

 

... Gumagamit ako ng isang maliit at simpleng tao at sa isang tao rin na pinili ng Ama, hindi siya kasing talino ng iba, o kahit ano, at wala siyang pag-aari na puwede mong hawakan para ikaw ay makaunawa at magtiwala. Ngunit isa lang ang sasabihin ko: Pinipili ko talaga ang taong ito upang sabihin ang mga salita sa mundo ngayon, na ang buhay at tunay na mga salita na ginagawa ko at may mahusay na plano para sa siglo ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Eukaristiya.

Sipi mula sa mensahe para sa Lucia

"Bumalik ka sa Ama",

Setyembre 24, 2012

 

Ina Mary:

 

"... Lumakad siya nang marahan patungo sa korte ng langit. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumakad, hakbang-hakbang at ang magkabilang panig ay may anghel lumalakad kasama sa kanya. Habang papalapit sila sa Trono ng Panginoon,ang anghel tinulungaa akong lumuhod sa harap ng Diyos Ama. Ang kanyang boses ay maharlika. Ang kanyng makadiyos na kasuutan ay nagnining ng dilaw na kulay na hindi mo maihahambing. Ito ay noong nakita ko ang mukha ng Diyos Ama. Marami pang mga bagay na hindi ko maipaliwanag ang lahat sa inyo.

 

Nakita ko si Jesus, na aking Anak. Lumabas siya na may maliwanag na mukha, at mahaba ang kanyang buhok hanggang balikat, siya ay napagandang lalaki. Siya ay palaging sweet sa akin, malambing  at  ang kanyang kilos ay mabait at mapagmahal noon siya ay  nasa lupa .... "

                                  

Quote ang mensahe

"Ang Pista na Assumption",

Agosto 15, 2011

Jesus:

 

... At maraming iba pang mga bagay na mahalaga, ang lahat ay naging batas na ngayon hinayaan kong ulitin mo sa lahat ng naitala sa mga nakaraang taon, mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Nakita mo ang tatlong yugto: ang unang yugto ng panahon ng Lumang Tipan, ang pangalawa ay ang Aking Simbahan ng Ama na naroroon kasama ang mga namatay na santo at ang pangatlong yugto ay ikaw, aking mga anak. Ang bawat layman, bawat isa sa kanyang tungkulin sa mundo ngayon ...

 

... Mga anak ko, Dapat silang bumangon at bumalik sa katarungan. Dapat mo talagang patunayan sa kanya ang mabuting balita na iyong naririnig, upang maaari kang magsanay sa iyong buhay, upang maikalat ang kanilang natanggap mula sa Ama. Kailangan ko pa rin at nais kong magkaisa upang maikalat mo sa lahat ng dako, na kumokonekta sa lahat, mula sa kapasidad na tinaglay ng bawat isa sa iyo para sa binigay sa iyo ng Ama.

 

... Dapat kang sumalungat sa lahat ng bagay sa mundo ngayon. Mga bagay na nakakaakit sa iyo. Alam mo na ang mga ito ay isang bitag na gagawing mawala ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan. Ayaw kong makita ang mga taong lumulubog sa mundo ngayon. Hindi ko nais na makita kang nagtatapos bilang mga kriminal, nagtatapos sa kaguluhan, nagkakaproblema, pinapayagan ang lahat ng mga bagay, mga pangangailangan, at maging pangunahing punong-buhay ng buhay ...

 

... Tulad ng tungkol sa buhay ng pananampalataya, ang buhay ng responsibilidad, ng tungkulin, ang buhay ng katotohanan ay malabo at na-ecliped ng pera, interes at katanyagan ...

 

Sipi ng Mensahe

"Salita ni Jesus",

Enero 10, 2017

Jesus:

 

... Ang korona na iginagalang mo kay Ama ay ang korona din ng mga tinik. Ang punungkahoy na dala ng Ama, dinala siya ng sangkatauhan sa Ama, at nakikita ng sangkatauhan na ang Ama ang Krus. Ang mga ubas na ibinigay ng sangkatauhan sa Ama na iyon ay ang mga marka, mga lashes, ang madugong sugat na tumutulo pa rin sa malamig at malamig,  na kawalang-interes sa tao.

 

Tinanong ng Ama ang bawat isa sa kanila ng pag-ibig, ngunit hindi nila binuksan ang pinto. Hindi nila pinahintulutan ang Ama na silungan kahit ilang minuto sa pag-ulan at araw sa labas. Habang kailangan nilang mapahinahon ang kanilang buhay, maaari nilang gisingin ang kaluluwa. Napagtanto nila na ang Ama lamang ang mapagkukunan ng ginhawa at ibalik sila sa lugar ng pag-ibig.

 

Ang nagmumula sa puso, mula sa kaluluwa, kung ano ang nais ng Ama ay lumalamig at nalulungkot. Mga anak, pagnanasa at pananabik ng Ama; Kahit na ang korona ng mga tinik, ang marka ng pako, ang paghahagupit, pagtitiisan ko; pagtitiisan ko para magising ka; Nagdusa si tatay upang sa isang araw makabalik ang mga anak. Pinahirapan niya ang sarili upang niya hindi ka niya makita sa kailaliman at kadiliman ng buhay.

 

Ngayon, pinasasalamatan ko kayong lahat sa pakikinig. Tingnan at maniwala at tanggapin ang mga salitang buhay na binibigay ng Ama. Mula sa araw na pinili niyang magsalita sa pamamagitan ng Eukaristiya. Dahil napagpasyahan ng Ama na ang kanyang libro ay tiyak na isusulat sa Huling Era (*).

 

Extracto del mensaje

"Isang Hari na Naghihintay at Naghihintay (?)",

   Nobyembre 20, 2016

 

(*) Tumutukoy ito sa mga mensaheng ito, sa pribadong paghahayag na ito,

at sa isang libro o mga libro na printed .

Ina Maria:

 

... Sa madaling panahon o huli, isang kakila-kilabot at nakakatakot na kaganapan ang magaganap. Ang mga puwersa ng tao nito ay hindi makatiis ng mga ihip ng hangin, na may mga bagyo, sa nasusunog na init at sa nagyeyelong panahon ...

... Mga anak, hindi mo ito mapigilan. Nakita at alam ng ina ang lahat. Ang kapangyarihan ng tao ay hindi makaya ...

... Ang mga batas ay dapat ipatupad, imposibleng maghintay. Lalo na ang iyong bansa sa Vietnam. Ang mga relihiyosong tao ay marami, ngunit, sa kabaligtaran, mayroong higit na masasama at kasuklam-suklam na mga tao ...

... Nagpaalam sa kanya si Inay, ipinagpaliban siya ng Diyos ng maraming beses. Hindi ko alam kung ilang siglo ang lumipas. Tanging ang mga huling araw ng siglo na ito ay nananatili ...

... Magkakaroon ng isang malaking sakuna sa mundo. Hindi mabilang - bilang ng mga tao ang mamamatay tulad nito. Bumalik at humingi ng Banal na Awa ng Diyos, upang mabawasan ang iyong galit, upang mabawasan ang iyong parusa

... Kung nakaligtas tayo sa kaguluhan, krisis, takot na malapit nang mangyari ...

... Sa oras na iyon ay magiging wakas, araw ng paglilinis ng mga natitirang tao, ang mga tao ng New World na pinoprotektahan ng Diyos, upang magkaroon sila ng bagong buhay ...

... Ang mga kaganapan na mangyayari ay magpapahirap sa kanila. Magkakaroon ng lahat ng uri ng mga sakuna: taggutom, ulan, kakila-kilabot na bagyo, bagyo, lindol, mga peste ...

... Ang lahat ay mangyayari nang hindi inaasahan at dahil dito, lahat sa parehong oras. Sa anumang bansa ay maaaring may mga problema. Kung talagang hindi ka manalangin para sa mundo nang sama-sama, dapat kang manalangin para sa iyong mga kapatid, dahil kung wala ang suporta ng Diyos, ang lahat ay sasabog sa ibang araw….

 

Sipi ng Mensahe

"Ipinagdiriwang ang 100 taon ng pagpapakita ng Our Lady sa Fatima",

  Hulyo 16, 2013

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus